Podbrdské muzeum

 
Podbrdské muzeum Podbrdské muzeum Podbrdské muzeum Podbrdské muzeum Podbrdské muzeum

Jakub Jan Ryba dětskýma očima

 

Vzdělávací program ke stálé expozici "Život a dílo Jakuba Jana Ryby" přiblíží žákům život konkrétní osoby na malém městě na přelomu 18. a 19. století. Program navazuje na RVP ZV.

Struktura programu

 • Úvod
 • Projekce dětského motivačního animovaného filmu „Jakub Jan Ryba dětskýma očima“.
 • Práce v expozici – program plynule navazuje na projekci filmu, pomocí obrazových scén z filmu nacházíme archiválie, dokládající Rybův život a dobu. Komentář lektora střídá práce ve skupinách. Důraz je kladen na emoční prožitek, práci s obrazem a textem a komunikaci. Součástí programu je krátká hudební ukázka z díla JJR.
 • Závěr a rozloučení

Mladší školní věk (doporučujeme 8 – 11 let) – program seznamuje žáky s příhodami z Rybova dětství, školními léty a s jeho vlastním profesním přístupem k dětem a žákům. Porovnání výjevů z Rybova života s vlastními zkušenostmi rozvíjí pozorovací schopnosti dětí a vede je k vlastnímu uvažování. 

Starší školní věk – žáci získají díky konkrétnímu životnímu příběhu slavného člověka představu o životě na přelomu 18. a 19. století. Porovnání Rybova životního příběhu a zkušeností s naším životem v současnosti, porovnávání dobových dokumentů (mapy, veduty) se současným stavem konkrétního území. V rámci osobnostní a sociální výchovy rozvíjí program schopnost poznávání a zdůrazňuje vliv mezilidských vztahů a komunikace na kvalitu života.

Střední školy  - studenti získají díky konkrétnímu životnímu příběhu slavné osobnosti představu o životě v klasicismu. Program prohloubí jejich znalosti z historie, kulturních dějin a dějin umění. V rámci osobnostní a sociální výchovy rozvíjí program schopnost poznávání a komparace. V rámci výchovy demokratického občana vede k uvědomění významu občanské společnosti a školy a zdůrazňuje vliv mezilidských vztahů a komunikace na kvalitu života.

Vzdělávací obory

Člověk a společnost - dějepis, občanská výchova

Jazyk a jazyková komunikace  - čeština (úryvky z Rybových textů)

Člověk a příroda – geografie (místa, kde JJR působil, porovnání dobové a současné mapy)

Umění a kultura – hudební a výtvarná výchova

Kompetence k učení, kompetence komunikativní a sociální

 

Délka programu 90 minut

Cena 40 Kč,-/žák, doprovod zdarma

Rezervace programu

pp@podbrdskemuzeum.cz / 311 249 267

ir@podbrdskemuzeum.cz / 311 249 264

Jakub Jan Ryba dětskýma očima
Jakub Jan Ryba dětskýma očima
Jakub Jan Ryba dětskýma očima
Jakub Jan Ryba dětskýma očima
Jakub Jan Ryba dětskýma očima
Jakub Jan Ryba dětskýma očima
Jakub Jan Ryba dětskýma očima
Jakub Jan Ryba dětskýma očima
Jakub Jan Ryba dětskýma očima
Jakub Jan Ryba dětskýma očima
Jakub Jan Ryba dětskýma očima

ŘEMESLA NA PODBRDSKU

 

 • ŘEMESLA NA PODBRDSKU ZÁVISLÁ NA MÍSTNÍCH PŘÍRODNÍCH ZDROJÍCH - vzdělávací program ke stálé expozici Jak se žilo na Podbrdsku přiblíží žákům život v brdské přírodě, která odpradávna poskytovala lidem, kteří se zde usadili, suroviny a obživu
 • CVOČKAŘSTVÍ - PUTOVÁNÍ ZA BRDSKÝM CVOČKEM - k tradičním podbrdským řemeslům patřilo cvočkařství

 

Struktura programu

 

 • Úvod v expozici Jak se žilo na Podbrdsku
 • Tradiční řemeslné výrobky v běžné podbrdské domácnosti
 • Projekce krátkého historického dokumentu o řemeslech na Podbrdsku s důrazem na cvočkařství 
 • Práce v expozici Řemesla na Podbrdsku (stodola) - ,,Putování za brdským cvočkem,,  - ukázka kování + praktická zkouška kování cvočku a plnění úkolů na stanovištích, práce s pracovními listy
 • Závěr a rozloučení

 

Program navazuje na RVP ZV

 

Vzdělávací obory

 

Člověk a jeho svět

                Místo, kde žijeme – program je zaměřen na teoretické i na praktické poznávání místních a regionálních historických skutečností. Při práci ve skupinách žáci plní různé úkoly, které by měly přirozený způsobem probudit kladný vztah k místu jejich bydliště a postupně rozvíjet národní cítění a vztah k naší zemi.

                Lidé kolem nás – žáci poznávají historický kontext svého regionu, místní kulturu před nástupem globalizace.

Lidé a čas – žáci se učí orientovat se v dějích a v čase, učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí v závislosti na čase a historickém kontextu. Podstatou programu je vyvolat u žáků zájem o minulost. Vycházíme-li od nejznámějších historických událostí v obci a regionu, nacházíme kamínek z mozaiky kulturního bohatství celé země.


Člověk a společnost

                Žáci poznají dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v našem regionu – v celé  jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech, s důrazem na každodenní život.

 

Člověk a příroda

                Žáci mají příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. V historickém kontextu mohou vnímat například proměnu krajiny v okolí, proměny druhového složení plodin v minulosti a dnes… Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav i člověka, včetně možných ohrožení plynoucích z přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů člověka do přírody. Vzdělávací oblast významně podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování.

 

Kompetence pracovní, komunikativní, k učení

 

Délka programu dle individuálních potřeb 60 – 90 minut

 

Cena  40,- Kč/ žák, doprovod zdarma

 

Rezervace programu

mk@podbrdskemuzeum.cz       311/ 249 262

pp@podbrdskemuzeum.cz        311/ 249 267

ir@podbrdskemuzeum.cz          311/ 249 264 

Ubytování v okolí: www.penzionkunc.cz, www.rafanda.zde.cz, www.penzionjaro.cz, www.blazek-ubytovani.unas.cz, www.equitana.cz, www.ildam.cz, panskydumrozmital.cz